Algemene voorwaarden
Artikel 1.  Geldigheid

Deze algemene voorwaarden zijn, zonder enig voorbehoud van de koper, van toepassing op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen, overeenkomsten, leveringen, e.a. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of een gedeelte daarvan zijn slechts geldig na het schriftelijk akkoord van de zaakvoerder of diens gevolmachtigde. Plaatsing van een bestelling en/of aanvaarding van onze factuur impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, doch geheel vrijblijvend, zowel wat betreft de prijs, de leveringstermijn als de mogelijkheid tot levering van de aangeboden producten, tenzij anders is overeengekomen.

2.2  De overeenkomst komt eerst tot stand nadat de koper de uitgebrachte offerte schriftelijk of mondeling heeft geaccepteerd.

2.3  Wanneer door de koper in de acceptatie ten opzichte van de offerte enig voorbehoud wordt gemaakt, of enige wijziging wordt aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien EVERON LIGHTING TECHNOLOGIES BV. aan de koper uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bericht hiermee in te stemmen.

2.4  Wanneer de koper een order plaatst, die niet is voorafgegaan door een offerte van EVERON LIGHTING TECHNOLOGIES BV. zal EVERON pas gehouden zijn tot levering nadat EVERON het order schriftelijk heeft bevestigd.

2.5  Speciale, en op maat gemaakte armaturen en toebehoren kunnen na orderbevestiging niet meer aangepast of geannuleerd worden. Zij worden bovendien nooit teruggenomen.

Artikel 3. Kwaliteit en kwantiteit

3.1  Mededelingen betreffende technische eigenschappen e.d. van onze producten zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Alle aanduidingen betreffende kleuren, maten, gewichten en alle andere technische gegevens en alle afbeeldingen van de artikelen in folders, catalogi, advertenties e.d. geven een globale indruk van de producten en zijn onverbindend. EVERON LIGHTING TECHNOLOGIES BV. behoudt zich het recht voor materialen, constructies en maten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

3.3 De te leveren producten zullen qua omschrijving, ontwerp, kwaliteit en hoeveelheid overeenstemmen met de offerte en voldoen aan de Europese wettelijke veiligheidsvoorschriften, zij het dat geringe afwijking in kleur, kwaliteit, maten en gewicht, voor zover daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de gebruikswaarde van de producten zijn toegestaan.

3.4  Bij afwijkingen ten opzichte van de overeenkomst in de geleverde hoeveelheid producten zal EVERON LIGHTING TECHNOLOGIES BV. binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving hieromtrent van de koper, zorgdragen voor de nalevering van de nog ontbrekende producten.

Artikel 4. Prijs

4.1  Onze prijzen zijn uitgedrukt in euro, exclusief BTW en eventuele heffingen, belastingen of onkosten zoals verpakking, paletten, e.d.

4.2  De in offerte genoemde verkoopprijs is gebaseerd op de alsdan bestaande valutaverhoudingen, inkoopprijzen van toeleveranciers, transportkosten, lonen, sociale lasten en prijzen van de grondstoffen. Bij wijziging van de grondstoffen, het arbeidsloon, de invoerrechten, de valutaverhouding enz. behouden we ons het recht om de prijs aan te passen.

4.3 Recupel is niet berekend in onze prijzen en is steeds volledig ten laste van de koper.

Artikel 5. Levering en risico

5.1 De in de offerte vermelde leveringstermijn wordt slechts bij benadering opgegeven en is niet te beschouwen als bindende termijn. EVERON LIGHTING TECHNOLOGIES BV. zal evenwel de gevraagde leveringstermijn zoveel mogelijk in acht trachten te nemen. Overschrijding van de leveringstermijn, mits binnen redelijke grenzen, zal geen aanleiding kunnen geven tot de annulatie van de bestelling of tot de ontbinding van de overeenkomst. We zullen in geen enkel geval gehouden zijn tot enige schadevergoeding bij vertraging van de levering. Indien de levering door overmacht wordt verhinderd, dan hebben we het recht om hetzij de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen, hetzij de uitvoering ervan op te schorten. De klant ziet hierbij uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding of vooropzeg.

5.2  Overschrijding van deze termijn, door welke oorzaak dan ook, zal de koper niet zonder meer het recht geven op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

5.3  De leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke EVERON LIGHTING TECHNOLOGIES BV. door overmacht niet in staat is haar verplichtingen tot levering na te komen.

5.4  Onder overmacht wordt verstaan, iedere omstandigheid waarmede EVERON LIGHTING TECHNOLOGIES BV. ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden, waardoor de nakoming van de verplichtingen van EVERON LIGHTING TECHNOLOGIES BV. wordt verhinderd of niet redelijkerwijs kan worden gevergd, zoals o.a., doch niet uitsluitend, werkstaking, bedrijfsbezetting, transportmoeilijkheden, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, niet- of niet tijdige toeleveringen van de toeleverancier en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld en/of de risicosfeer van EVERON LIGHTING TECHNOLOGIES BV. gelegen.

5.5  Indien door overmacht de levering meer dan drie maanden wordt vertraagd, zijn zowel EVERON LIGHTING TECHNOLOGIES BV. als de koper bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

5.6  De levering van producten binnen België geschiedt franco op de plaatst van bestemming bij zendingen naar één afleveradres. De goederen worden naast de vrachtwagen gelost. Voor kleinere orders < €500,- excl. btw geldt een ordertoeslag van €20,- excl. btw.

5.7  De levering van producten buiten België geschiedt conform de condities zoals vermeld in de offerte.

5.8  De levering is voltooid nadat door EVERON LIGHTING TECHNOLOGIES BV. melding is gemaakt van het feit dat de goederen klaar liggen voor afhaal, dan wel de goederen op de plaats van bestemming zijn gearriveerd. Goederen worden geacht te zijn aangekomen op de plaats van bestemming indien het gehanteerde transportbedrijf de status "geleverd" heeft gegeven aan deze zending. Eventuele klachten van niet-levering of onvolledige levering dienen uiterlijk twee werkdagen na de factuurdatum aan ons gemeld te worden via backoffice@everon-lighting.eu.

5.9  EVERON LIGHTING TECHNOLOGIES BV. heeft aan de leveringsverplichtingen voldaan door de producten eenmaal aan de koper aan te bieden. Indien de koper weigert de goederen in ontvangst te nemen, zijn de kosten van het retourneren, de opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van de koper.

5.10 Het transport van de te leveren producten geschiedt voor risico van EVERON LIGHTING TECHNOLOGIES BV. ongeacht of de levering franco, of onder welke benaming ook geschiedt. Indien de koper de goederen bij EVERON afhaalt, dan geschiedt dit voor risico van de koper.

5.11 De koper dient direct bij in ontvangstneming van de goederen de verpakking, emballage of uitwendige staat van goederen te controleren. Indien er op dat ogenblik zichtbare schade blijkt te zijn, dient hiervan uitdrukkelijk melding gemaakt te worden worden op het document van het transportbedrijf onder vermelding van de aard van de beschadiging. Een afschrift, foto of kopie hiervan dient onmiddellijk naar EVERON LIGHTING TECHNOLOGIES BV. te worden verstuurd, met bijgevoegde foto's van de zichtbare schade.

5.12 De koper is uitsluitend gerechtigd geleverde goederen aan EVERON LIGHTING TECHNOLOGIES BV. te retourneren na voorafgaande schriftelijke toestemming van EVERON LIGHTING TECHNOLOGIES BV. De goederen dienen door de koper in oorspronkelijke verpakking te worden geretourneerd. Retourzendingen moeten franco zijn en geschieden voor rekening en risico van de koper.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehouden

6.1  Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. De eigendom van de geleverde producten gaat pas op de koper over als de koper zijn verplichtingen, welke voor hem jegens de verkoper bestaan uit hoofde van de overeenkomst, is nagekomen.

Artikel 7. Betaling

7.1  Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na datum van de factuur welke termijn een vervaldatum is, tenzij anders is overeengekomen.

7.2  Indien de koper niet tijdig betaalt, is hij met ingang van de datum waarop hij in verzuim is, de wettelijke rente plus 1% verschuldigd over het te betalen bedrag. Alsdan is EVERON LIGHTING TECHNOLOGIES BV. gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de geleverde goederen terug te nemen en/of een schadevergoeding te vorderen.

7.3  Kosten, verbonden aan de incasso van vorderingen komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het totaal verschuldigde bedrag (inclusief rente).

7.4  De koper is niet bevoegd enige (gepretendeerde) tegenvordering op EVERON LIGHTING TECHNOLOGIES BV. te verrekenen met de verschuldigde koopsom, dan wel de betaling op te schorten om welke reden dan ook.

7.5  EVERON LIGHTING TECHNOLOGIES BV. is steeds gerechtigd om, alvorens tot verzending van de producten over te gaan, voor de betaling van de koopsom voldoende zekerheid te verlangen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid, garantie en klachtmelding

8.1  EVERON LIGHTING TECHNOLOGIES BV. is aansprakelijk voor gebreken aan het product tengevolge van het gebruikte materiaal, echter met inachtneming van onderstaande punten.

8.2  Niettemin zal EVERON LIGHTING TECHNOLOGIES BV. gedurende de hierna te noemen fabrieksgarantieperiode gebrekkige of niet-functionerende producten kosteloos herstellen of vervangen.

8.3  De garantieperiode gaat in op het moment van aflevering van de producten en geldt gedurende een periode van twee jaar op armaturen, tenzij partijen uitdrukkelijk een andere garantieperiode zijn overeengekomen.

8.4  Gebreken, of niet functioneren ten gevolge van onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebrekkig onderhoud, agressieve omgeving, gebruik in strijd met de verstrekte gebruiksaanwijzing, fouten bij het gebruik of gebruik voor niet normale toepassingen, dan wel oneigenlijk gebruik, vallen buiten deze garantie.

8.5  De koper kan jegens EVERON LIGHTING TECHNOLOGIES BV. geen aanspraken doen gelden op schadevergoeding of prijsreductie en is niet bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij EVERON LIGHTING TECHNOLOGIES BV. na schriftelijke aanmaning in gebreke is de gebrekkige of ondeugdelijk functionerende producten binnen een redelijke termijn te herstellen of te vervangen.

8.6  Na verloop van de overeengekomen garantieperiode vervalt elke aanspraak van de koper jegens de verkoper ter zake van eventuele gebreken aan goederen of niet behoorlijke functioneren van de goederen en kan de overeenkomst niet meer worden ontbonden.

8.7  Klachten omtrent gebreken of het behoorlijk functioneren van de producten dienen door de koper aan EVERON LIGHTING TECHNOLOGIES BV. schriftelijk te worden vermeld binnen tien dagen nadat deze klachten zijn geconstateerd, bij gebreke waarvan de koper zich niet op de gegeven garantie kan beroepen.

8.8  De koper is verplicht de gebrekkige of niet behoorlijk functionerende producten terzijde te retourneren opdat EVERON LIGHTING TECHNOLOGIES BV. deze kan onderzoeken.

8.9  EVERON LIGHTING TECHNOLOGIES BV. is jegens de koper, diens afnemers of de eindgebruiker niet aansprakelijk voor enige schade, gevolgschade en/of economische schade daaronder begrepen, ontstaan ten gevolge een gebrek in het product of door het gebruik van het product.

8.10 De koper is niet gerechtigd een schadevergoeding, die de koper op zijn beurt heeft moeten voldoen ter zake van schade door een consument geleden ten gevolge van een gebrek in het product, op EVERON LIGHTING TECHNOLOGIES BV. te verhalen.

8.11 EVERON LIGHTING TECHNOLOGIES BV. is jegens de koper niet aansprakelijk voor vertragingsschade tengevolge van niet-tijdig nakoming van de overeenkomst.

Artikel 9. Ontbinding overeenkomst

9.1  EVERON LIGHTING TECHNOLOGIES BV. is bevoegd de overeenkomst zonder nadere in gebrekenstelling te ontbinden op het tijdstip waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, uitstel van betaling aanvraagt, of door beslaglegging onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

9.2  Door de ontbinding worden bestaande vorderingen opeisbaar.

9.3  De koper is aansprakelijk voor de door EVERON LIGHTING TECHNOLOGIES BV. geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 10. Geschillen

Alle geschillen welke bij de uitvoering van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen voor zover de wet niet dwingend anders voorschrijft, met uitsluiting van ieder ander recht aanhangig worden gemaakt bij de rechtbanken te Hasselt. Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing.
Laatst bijgewerkt : 15 december 2023