Privacyverklaring
 
Samenvatting

Uw persoonsgegevens worden door Everon Lighting Technologies bvba ( De Lange Beemden 17, 3550 Heusden-Zolder, België ) verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op . Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.


DEEL I. ALGEMEEN, VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE, FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

1. Inleiding

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens (hierna "gegevens"). Daarom ontvangt u hierna uitvoerige informatie over welke gegevens EVERON LIGHTING verzamelt, hoe deze gegevens vervolgens verwerkt of gebruikt worden en welke beschermingsmaatregelen wij genomen hebben.

Wij beschermen uw persoonlijke levenssfeer en uw persoonlijke gegevens. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de inhoud van deze bepalingen inzake gegevensbescherming en de van toepassing zijnde voorschriften inzake gegevensbescherming, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en de nationale wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming van de lidstaten is:

EVERON LIGHTING TECHNOLOGIES BV
Lange Beemden 17
3550 Heusden-Zolder
Tel: +32 11 720 732
E-mail:

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

Mevrouw Elisa Veronesi
Head of human resources & legal department EVERON LIGHTING
Tel: +32 473 601 804
E-mail:

3. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze gebruikers in beginsel alleen voor zover dat vereist is voor het kunnen aanbieden van een goed functionerende website en onze content en prestaties. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig alleen met toestemming van de gebruikers. Een uitzondering vormen de gevallen waarin het vooraf verkrijgen van toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens bij wet is toegestaan.

4. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Wanneer wij voor de verwerking van persoonsgegevens de toestemming van de betreffende persoon vragen, dient artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU als rechtsgrond. Voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG als rechtsgrond. Dit geldt ook voor de verwerking die nodig is om maatregelen te nemen voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst. Voor de verwerking van persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting die rust op onze onderneming, dient artikel 6, lid 1, punt c) van de AVG als rechtsgrond. In het geval dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen, dient artikel 6, lid 1, punt d) van de AVG als rechtsgrond. Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van een derde en de belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan dit belang, dient artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG als rechtsgrond voor de verwerking.

5. Gegevens wissen en opslagduur

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of vergrendeld, zodra het doel van de opslag ophoudt te bestaan. De gegevens kunnen langer bewaard worden voor zover de Europese of nationale wetgever hierin heeft voorzien in EU-verordeningen, wetten of andere voorschriften die van toepassing zijn op de verwerkingsverantwoordelijke. De gegevens worden ook vergrendeld of verwijderd bij het verstrijken van een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn, tenzij de gegevens nog langer moeten worden bewaard om een overeenkomst te sluiten of uit te voeren.


DEEL II. GEBRUIK VAN DE WEBSITE, COOKIES EN GOOGLE ANALYTICS

1. Website gebruik

Voor het gebruik van onze website is het niet nodig dat u persoonsgegevens verstrekt. Wij vergaren en gebruiken alleen de gegevens die wij automatisch ontvangen van uw internetbrowser, zoals:
 • de datum en het uur van uw bezoek aan onze webpagina,
 • uw browsertype,
 • de browserinstellingen,
 • het gebruikte besturingssysteem,
 • de laatste pagina die u bezocht hebt,
 • de regio van waaruit u surft.
Doel: Deze gegevens verzamelen en gebruiken wij uitsluitend in niet-persoonsgebonden vorm. Wij verzamelen de gegevens voor statistische doeleinden en om ons internetaanbod te verbeteren. De rechtsgrond voor de tijdelijke gegevensopslag en de logbestanden is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.

2. Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in het kader van uw bezoek aan onze webpagina's door onze webserver naar uw browser worden verstuurd en door uw browser op uw computer worden opgeslagen voor latere raadpleging.

Aan het einde van de browsersessie worden de meeste door ons gebruikte cookies weer van uw computer verwijderd (zgn. sessiecookies, ook "tijdelijke cookies" genoemd). Deze cookies hebben tot doel uw computer tijdens het bezoek aan onze website te blijven identificeren terwijl u van de ene pagina naar de andere gaat en te kunnen vaststellen wanneer u uw bezoek beëindigt. Andere cookies blijven daarentegen op uw computer en stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek. Op die manier onthouden wij enkel uw taalvoorkeur en uw cookiesacceptatie.

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruik van cookies is artikel 6, lid 1, punt a) en f) van de AVG.

De gebruikersgegevens die worden vergaard door cookies, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen.Wij gebruiken ook geen technieken om de door cookies verkregen informatie in verband te brengen met gebruikersgegevens.

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze computer naar onze site verzonden. Daarom hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de verzending van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch. Als u cookies van onze website weigert, kunt u mogelijk niet meer alle functies van onze website ten volle benutten.

3. Gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna "Google" genoemd), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies op uw computer verhinderen door de instellingen van uw browsersoftware zo nodig aan te passen. U kunt bovendien de verzending naar Google van de door de cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de op de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout.


DEEL III. UW RECHTEN

Wanneer persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u betrokkene in de zin van de AVG. U hebt dan de volgende rechten tegenover de verwerkingsverantwoordelijke:

1. Recht van inzage


U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke verlangen dat hij u meedeelt of wij persoonsgegevens met betrekking tot u verwerken.
Als dat het geval is, kunt u de volgende informatie verlangen van de verwerkingsverantwoordelijke:
 1. voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt;
 2. welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt;
 3.  aan welke ontvangers of categorieën van ontvangers u betreffende persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt,
 4. gedurende welke periode u betreffende persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet concreet kan worden gezegd, de criteria die worden gehanteerd om die termijn te bepalen;
 5. uw recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat u betreffende persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens te beperken en uw recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
 6. uw recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 7. alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens, wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld;
 8. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.
U hebt het recht te weten of u betreffende persoonsgegevens worden gegeven aan een ontvanger in een derde land of aan een internationale organisatie. In dat verband kunt u eisen dat u geïnformeerd wordt over de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de AVG in verband met de doorgifte.

2. Recht op rectificatie

U hebt recht op rectificatie en/of vervollediging indien de verwerkte persoonsgegevens met betrekking tot uw persoon onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke moet de rectificatie onverwijld uitvoeren.

3. Recht op beperking van de verwerking

Indien een van de volgende elementen van toepassing is, kunt u van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking van u betreffende persoonsgegevens verkrijgen:
 1. de juistheid van u betreffende persoonsgegevens wordt betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 2. de verwerking is onrechtmatig en u verzet u tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 3.  de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u hebt ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 4. u hebt overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.
Wanneer de verwerking van u betreffende persoonsgegevens werd beperkt, worden uw persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Wanneer u een beperking van de verwerking hebt verkregen volgens de bovenstaande voorwaarden, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

4. Recht op wissing

4.1 Wissingsplicht

U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van de u betreffende persoonsgegevens verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:
 1. De u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 2. U trekt uw toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), van de AVG berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 3. U maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG.
 4. De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 5. De u betreffende persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 6. De u betreffende persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVG.

4.2 Mededeling aan derden

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig artikel 17, lid 1, van de AVG verplicht is ze te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken hebt verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

4.3 Uitzonderingen

Het recht op wissing bestaat niet voor zover de verwerking nodig is:
 1. voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 2. voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
 3. om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, punten h) en i), en artikel 9, lid 3 van de AVG;
 4. met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de AVG, voor zover het in a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;
 5. voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

5. Recht op informatie

Wanneer u het recht op rectificatie, wissing of beperking van verwerking geldend hebt gemaakt tegenover de verwerkingsverantwoordelijke, is deze verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van de rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou vergen.

U hebt het recht van de verwerkingsverantwoordelijke te verlangen dat hij u informeert over deze ontvangers.

6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan een verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Bovendien hebt u het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:
 1. de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a), van de AVG of artikel 9, lid 2, punt a), van de AVG of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG en
 2. de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.
Bij de uitoefening van dit recht hebt u bovendien het recht dat de u betreffende persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Dit mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

7. Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van u betreffende persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer u betreffende persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden u betreffende persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, hebt u de mogelijkheid uw recht van bezwaar uit te oefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

8. Recht op intrekking van de verklaring van toestemming

U hebt het recht uw in het kader van de gegevensbeschermingswetgeving gegeven verklaring van toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

9. Geautomatiseerde individuele besluitvorming inclusief profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit geldt niet indien het besluit:
 1. noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en een verwerkingsverantwoordelijke;
 2. is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen; of
 3. berust op uw uitdrukkelijke toestemming.
De besluiten mogen niet gebaseerd zijn op bijzondere categorieën van persoonsgegevens conform artikel 9, lid 1, van de AVG, tenzij artikel 9, lid 2, punt a) of g) van de AVG van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van uw gerechtvaardigde belangen zijn getroffen.

In de in (1) en (3) bedoelde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om het eigen standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

10. Recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.
De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig artikel 78 van de AVG.


DEEL IV. GEGEVENSBEVEILIGING, WEBSITES VAN DERDEN, VERANDERINGEN

1. Gegevensbeveiliging

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt opgeslagen op servers in de Europese Unie. Aangezien de gegevensoverdracht via het internet niet helemaal veilig is, kunnen wij de veiligheid van de gegevens die u via het internet aan onze website verstrekt, niet garanderen. Wij beveiligen onze website en onze overige systemen echter door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, raadpleging, verandering of verspreiding van gegevens door onbevoegde personen. Wij nemen bovendien technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de verstrekte of verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Wij maken daarbij gebruik van het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd overeenkomstig de technologische ontwikkelingen.

2. Overdracht aan derden

De organisatie kan in sommige gevallen genoodzaakt zijn om bepaalde persoonsgegevens door te geven aan derden. EVERON LIGHTING opteert ervoor om te werken met bepaalde verwerkers, die diensten leveren op vraag van de organisatie, zoals een sociaal secretariaat, verzekeringsmakelaar, reisagent, enz. De persoonsgegevens worden in ieder geval enkel op een need-to-know basis overgemaakt aan deze ontvangers die de verwerkingen doorvoeren voor welbepaalde doeleinden. De organisatie neemt steeds de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in acht bij de doorgifte en ten aanzien van de ontvangers om de vertrouwelijkheid en integriteit van de persoonsgegevens te waarborgen.

3. Websites van derden

Onze website kan hyperlinks naar en van websites van derden bevatten. Als u een hyperlink volgt naar een van deze websites, denk er dan aan dat wij geen verantwoordelijkheid of garantie kunnen aanvaarden voor de content of de bepalingen inzake gegevensbescherming van derden. Vergewis u van het toepasselijke privacybeleid alvorens u persoonsgegevens verstrekt aan deze websites.

4. Veranderingen van deze bepalingen inzake gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor deze bepalingen inzake gegevensbescherming op elk moment te wijzigen met vooruitwerkende kracht. De actuele versie is te allen tijde beschikbaar op onze website.

5. Vertaling

Deze privacyverklaring is vertaald uit het Nederlands. In geval van tegenstrijdigheid heeft de Nederlandse versie de bovenhand.
Laatst bijgewerkt : 9 februari 2023